Načítání obsahu...

20 let COV – Víme, co s odpady!

Na začátku března oslavila odpadová společnost OZO Ostrava významné výročí – 20 let od zahájení provozu Centra odpadové výchovy (COV), vzdělávacího střediska, kde se žáci a studenti škol ve svozové oblasti učí zásadám správného nakládání s odpady.

Za dvacet let prošlo vzdělávacími programy o odpadech přes 125 tisíc návštěvníků – od prvňáčků až po vysokoškoláky. Pro současné žáky a studenty škol ve své svozové oblasti vyhlašuje OZO Ostrava v souvislosti s oslavou výročí výtvarnou soutěž s názvem Víme, co s odpady!

Cílem soutěže je prověřit a zároveň zvýšit obecné povědomí dětí v oblasti nakládání s odpady prostřednictvím tvůrčích činností.

PRAVIDLA SOUTĚŽE „Víme, co s odpady!“

15. 3. 2023 – 28. 4. 2023

Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost OZO Ostrava s.r.o., se sídlem Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava; IČ: 62300920.

Soutěže se mohou zúčastnit žáci a studenti základních a středních škol ve svozové oblasti OZO Ostrava, tedy v obcích, kde OZO Ostrava sváží komunální odpady. Soutěžní práce mohou být vytvořeny jednotlivci, skupinami dětí i celými třídními kolektivy.

Forma a téma soutěžních prací v jednotlivých kategoriích:

I. kategorie – žáci 1. stupně základní školy
 • • výtvarné dílo - malba, kresba, koláž (minimálně ve formátu A4) či trojrozměrné dílo na téma nakládání s odpady nebo práce popelářů;
 • • audiovizuální dílo – video (ve formátu MP4) zachycující, jak děti ve škole třídí odpady (1-3 minuty).
II. kategorie – žáci 2. stupně základní školy (a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií)
 • • výtvarné dílo – plakát (ve formátu A3) popisující zásady třídění jednotlivých složek komunálních odpadů (papír, plast, sklo, nápojové kartony, kovové obaly, směsný odpad, objemný odpad, nebezpečný odpad);
 • • audiovizuální dílo – video (ve formátu MP4) zachycující chyby i správná řešení při třídění odpadu (1-3 minuty).
III. kategorie – studenti středních škol
 • • výtvarné dílo – komiks (minimálně 2 strany A4) na téma nakládání s odpady;
 • • audiovizuální dílo – reklamní spot (formát MP4) s využitím videosekvencí a grafických prvků motivující k předcházení vzniku odpadu a správnému nakládání s odpady (20-30 sekund).

Forma, místo a termín odevzdání soutěžních prací:

Soutěžní práce lze odevzdat ve fyzické nebo digitální podobě.

Výtvarná díla doručte na vrátnici sídla společnosti OZO Ostrava, Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava-Kunčice, v obálce, složce či krabici označené nápisem SOUTĚŽ (lze přinést osobně, zaslat poštou nebo jinou přepravní společností). Každou práci označte jménem a příjmením autora díla, uveďte třídu a adresu školy, kterou autor navštěvuje, a kategorii, ve které soutěží. V případě kolektivního díla celé třídy stačí uvést školu, třídu, počet žáků, kteří se na práci podíleli, a kategorii. Pokud je výtvarné dílo vytvořeno v digitálním prostředí, lze ho zaslat stejnou cestou jako audiovizuální díla.

Audiovizuální díla zašlete přes úschovnu (www.uschovna.cz) na adresu cov@ozoostrava.cz. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení autora díla, třídu a adresu školy a kategorii, v případě kolektivního díla stačí uvést školu, třídu, počet žáků, kteří se na práci podíleli a kategorii.

Termín odevzdání soutěžních prací: do 28. 4. 2023.

Vyhodnocení soutěžních prací:

Vítězná díla budou vybrána hodnotící komisí, složenou ze zaměstnanců společnosti OZO Ostrava s.r.o. Výsledky budou zveřejněny prostřednictvím webových stránek a sociálních sítí společnosti. Vítězové v jednotlivých kategoriích budou o svém vítězství zpraveni prostřednictvím své školy.

Ceny pro vítěze:

V každé kategorii bude hodnotící komisí oceněn jeden individuální výherce a jeden školní kolektiv těmito cenami:

I. kategorie – školní kolektiv:

výlet do ZOO Ostrava (vstupné + autobusová přeprava) pro celou třídu

I. kategorie – jednotlivec:

vstupenka do ZOO Ostrava pro 4 osoby (2 dospělí + 2 děti)

II. kategorie – školní kolektiv:

Vstupné pro celou třídu do HopJump – trampolínového parku v Ostravě-Vítkovicích

II. kategorie – jednotlivec:

Vstupné pro 4 osoby do HopJump – trampolínového parku v Ostravě-Vítkovicích

III. kategorie – školní kolektiv:

zážitkový balíček pro celou třídu v zábavním centru Horník (laser game, virtuální realita, úniková hra)

III. kategorie – jednotlivec:

zážitkový balíček pro 4 osoby v zábavním centru Horník (laser game, virtuální realita, úniková hra)

Podmínky soutěže:

 • • Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
 • • Soutěžící tímto dává společnosti OZO Ostrava s.r.o., ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, výslovný souhlas se shromažďováním, zpracováním, užíváním a uchováním osobních údajů za účelem identifikace účastníka soutěže. Účastník zároveň bezplatně uděluje souhlas se zveřejněním svého jména a adresy školy, kterou navštěvuje, na webu, sociálních sítích a ve sdělovacích prostředcích v souvislosti s konáním této soutěže.
 • • Účastí v soutěži převádí účastník veškerá práva související se zaslaným dílem na organizátora soutěže. Účastník soutěže souhlasí s tím, že zaslané dílo může organizátor soutěže využívat v propagačně-osvětových projektech společnosti OZO Ostrava, že bude pro tyto účely rozmnožováno a sdělováno veřejnosti, zejména prostřednictvím počítačové sítě, a dále že se budou rozmnoženiny díla rozšiřovat, půjčovat či vystavovat.
 • • Právo využít dílo výše uvedeným způsobem se poskytuje bezúplatně.
 • • Organizátor soutěže není povinen výtvor přihlášený do soutěže vystavit.
 • • Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech s konečnou platností rozhodovat podle vlastního uvážení, případně doplnit tato pravidla pro výklad sporných případů.
 • • Rozhodnutí pořadatele ohledně veškerých záležitostí je konečné a závazné pro všechny účastníky.
 • • Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.
 • • Účast v soutěži ani ceny a odměny není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.

Podrobnější informace k soutěži podá:

Nela Bereznaninová
OZO Ostrava s.r.o., útvar propagace a ekologické výchovy
e-mail: bereznaninova@ozoostrava.cz
Telefon: 596 251 320, 601 081 447